Olsoft Web Application Development
Nawigacja
Logotyp RPO WiM

Spółka realizuje projekt pt. "Zwiększenie efektywności i konkurencyjności Olsoft Sp. z o.o. poprzez informatyzację przedsiębiorstwa oraz wdrożenie nowych e-usług.", który jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w ramach osi priorytetowej: 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, poddziałanie 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP.

Więcej: www.econta.pl

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

„Zwiększenie efektywności i konkurencyjności Olsoft Sp. z o.o. poprzez informatyzację przedsiębiorstwa oraz wdrożenie nowych e-usług."

Całkowita wartość projektu: 1 203 208,38zł

Kwota dofinansowania:

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 415 584,58 zł

z budżetu państwa 73 338,45 zł

Nazwa Beneficjenta: Olsoft Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością